ใฝ่เรียนด้วยรัก เสริมหลักคุณธรรม นำสู่ปัญญา
หลักสูตรระดับประถมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนมีประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ปลูกฝังเจตคติที่ดีงามมุ้งพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพ และ
มีทักษณะพื้นฐานที่จะไปศึกษาหาความรู้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดโครงสร้างหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียน ดังนี้
  กลุ่มสาระการเรียนรู็ภาษาไทย จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้าภาษาไทยถูกต้อง ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์
การแก้ปัญหาของนักเรียน
  กลุ่มการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและเสริมสร้างทักษะ
ต่าง ๆ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการเียนการสอนเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เรียน
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยะรรม ส่งเสริมความเป็นไทย เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกาา จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการเรียนการสอนได้เรียนรู้ทั้้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทำงานและ
การจัดการเอย่างเป็นระบบ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกาเรียนการสอนที่เน้นความรู้ในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน
  โดยจัดการเรียนการสอนให้มีประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนได้ จัดทำแฟ้มผลงานของตนเอง
  นอกจากนี้ทางโรงเรยนยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
โดยตรง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษด้วยความ
สนุกสนาน เป็ฯการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคุณครูชาวฟิลิปปินส์
  โรงเรียนได้ว่างเป้หมายในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการรู้ควบคู่
คุณธรรม จิรยธรรม มีระเบียบวินัย เป็นผู้ทันโลักทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งนำเทคนโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน