ใฝ่เรียนด้วยรัก เสริมหลักคุณธรรม นำสู่ปัญญา
สาระการเรียนรู้รายสัปดาห์

วิชาการงานอาชีพ

วันที่ 8-11 สิงหาคม 2554

     
ระดับชั้น ป.1
:
การทำความสะอาดบ้าน
     
ระดับชั้น ป.2
:
การทำความสะอาดบ้าน
     
ระดับชั้น ป.3
:
อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน
     
ระดับชั้น ป.4
:
อาหารและโภชนากร
     
ระดับชั้น ป.5
:
อาหารและโภชนากร
     
ระดับชั้น ป.6
:

อาหารและโภชนากร

     
สัปดาห์ที่
1 | 2 | 3 | 4